1 petit shelf / hanging shelf / floating shelf / swing shelf.